Informacije o projektu

Države sa više učenja zasnovanog na radu imaju manju stopu nezaposlenosti mladih.

Projektom "Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave: Getting SMEs on board" želimo da doprinesemo smanjenju nezaposlenosti mladih povećanjem ponude i kvaliteta stručne obuke.

Osim toga, želimo da podržimo mala i srednja preduzeća koja imaju problema sa pronalaskom odgovarajućih kandidata sa potrebnim kompetencijama zbog nedostatka komunikacije i veza između VET (srednjih stručnih škola) i MSP. Projekat se provodi u tri zemlje: Italija, Bosna i Hercegovina (BiH) i Njemačka. U svakoj zemlji projekat će biti implementiran u dva ciljna područja (u Italiji: regija Toskana na području Arezzo i Pisa /Livorno; u BiH: u Goraždu i Prijedoru; u Njemačkoj: regija Nürnberga i oko Nuremberga). Sva ova područja se odlikuju velikim brojem malih i srednjih preduzeća. U Italiji i BiH broj malih i srednjih preduzeća, koja nude stručnu obuku je izuzetno nizak, dok Njemačka ima uhodani sistem šegrtovanja i predstavlja dobru praksu.

  • 1500 MSP
  • 300 srednjih stručnih škola
  • 150 preduzetničkih tutora
  • 90 edukacijskih tutora
  • 30 ntermedijarnih tutora

Projekat će ukupno obuhvatiti 2.350 MSP koja će biti upoznata sa prilikama koje pruža stručna obuka, stvaranje baze podataka kako bi se olakšalo povezivanje mladih i MSP a koja će obuhvatiti 1.500 MSP, 300 srednjih stručnih škola, obuka 150 preduzetničkih tutora, 90 edukacijskih tutora, 30 intermedijarnih tutora, kako bi se stvorio održiv sistem koji će funkcionisati po okončanju projekta.