Partneri

Bosna i Hercegovina

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ osnovana je 2006. godine sa ciljem da se aktivno uključi u jačanje preduzetništva i poboljšanje poslovnog ambijenta, te da na specifičan način da doprinos unaprijeđenju lokalnog i regionalnog razvoja.
Agencija nudi širok spektar usluga iz oblasti ekonomskog razvoja, društvenog razvoja kao i eneregetske efikasnosti i zaštite životne sredine i u svom radu teži da utiče na razvoj regiona kroz uspostavljanje partnerstva, planiranje i kreiranje projekata koji doprinose održivom razvoju, saradnju sa javnim institucijama, stranim i domaćim investitorima i donatorima, međusektorsko povezivanje, edukaciju i direktnu implementaciju projekata.

Agencija PREDA posebnu pažnju posvećuje sistemu obrazovanja nastojeći da prevaziđe probleme nastojeći da efikasno odgovori na potrebe lokalne ekonomije i zahtjeva tržišta rada. U tom kontekstu u prvi plan se postavljaju zadaci unaprijeđenja kvaliteta obrazovanja povećanjem efektivnosti i efikasnosti obrazovnog sistema.

U posljednje tri godine se na području prijedorske regije u opremu i didaktička sredstva u srednje stručne škole uložilo preko 400.000 KM. Dodatni napori se ulažu u razvijanje koncepta organizovanja praktične nastave u lokalnim preduzećima i praktikovanja elemenata dulanog sistema obrazovanja.

Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI) je ne-vladina i ne-profitna organizacija, osnovana 1996. godine sa sjedištem u Goraždu, Bosna i Hercegovina. ALDI je jedna od vodećih nezavisnih udruženja/think-tank u Bosni i Hercegovini sa fokusom na razvoj privatnog sektora, zagovaranje politika i izgradnju kapaciteta. U privatnom sektoru, trenutno smo fokusirani na kreiranje kvalifikovane radne snage i visoko plaćenih poslova, poduzetništvo i razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP).

Kroz niz projekata stručnog osposobljavanja i obuke u kojima je ALDI učestvovao u proteklih 5 godina, blizu 1.000 nezaposlenih osoba sa područja BPK Goražde je prošlo obuku, od kojih je nakon obuke zaposlenje u proizvodnom sektoru dobilo 800 osoba. Efekti naših aktivnosti se prvenstveno ogledaju u značajnom smanjenju nezaposlenosti uz nastavak pozitivnog ekonomskog rasta koji je u BPK Goražde postignut u posljednjih nekoliko godina.

U zagovaranju politika, naš fokus je na lokalnom ekonomskom razvoju i jačanju kapaciteta lokalne zajednice za efikasnije planiranje i projektovanje lokalnih ekonomskih mjera i politika. Naš strateški fokus je podrška efikasnom kreiranju javnih politika kroz praćenje, analizu javnih politika, identifikaciju prepreka vladinih politika i kroz kreiranje prijedloga politika koje mogu imati uticaj na blagostanje u društvu s ciljem doprinosa i uticaja na ekonomski i socijalni napredak u Bosni i Hercegovini. Tokom protekle dvije godine, u saradnji sa resornim ministarstvom, napravili smo Model zakona o obrazovanju odraslih koji je usvojen u maju 2015. godine, u šest od deset kantona u Federaciji BiH, sa ciljem da podstakne značajnu i sveobuhvatnu reformu u oblasti zapošljavanja i reforme obrazovnog sistema.

U izgradnji kapaciteta, naš fokus je izgradnja javno-privatnog partnerstva u cilju jačanja saradnje između privatnog sektora, škola i lokalnih vlasti. U ovom djelokrugu, mi pokušavamo uspostaviti most saradnje između tržišta rada i obrazovnog sistema. Kroz naše aktivnosti, trudimo se da podstaknemo stvaranje bolje obrazovne ponude koja je u skladu sa potrebama tržišta za novim znanjima i vještinama, kao i digitalnim vještinama potrebnim za ekonomiju 21. stoljeća. Kroz naš rad, sarađujemo sa različitim institucijama iz Bosne i Hercegovine i zemalja EU, a naše aktivnosti su podržane uglavnom iz fondova EU, naročito IPA, EIDHR i Erasmus +.

Association for Local Development initiatives "ALDI"

Agency of economic development of City of Prijedor "PREDA-PD"