Baza podataka

U cilju povećanja dostupnosti praktične nastave u malim i srednjim preduzećima i poboljšanja kvaliteta iste, od krucijalne važnosti je kreiranje povoljnog okruženja koje će olakšati komunikaciju i veze između srednjih stručnih škola i malih i srednjih preduzeća.

Važno je da svi uključeni akteri imaju priliku da izraze svoje zajedničke potrebe i očekivanja te da razviju zajedničke strategije u cilju dobijanja maksimalnih benefita iz praktične nastave.

U tu svrhu, tokom trajanja projekta u svim državama organizovane su participativne radionice, na kojima su predstavnici relevantnih ciljnih grupa (uglavnom srednje stručne škole i mala i srednja preduzeća) i drugi relevantni akteri izrazili svoje potrebe, očekivanja i brige. Ovaj pristup, koji se oslanja na jačanju kapaciteta umrežavanja i povećanja kvaliteta praktične nastave, uspostavljajući baze podataka u svakoj projektnoj državi za upravljanje odgovarajućim fazama i kreiranju sistema tutorstva, doprinosi podršci angažovanja MSP u praktičnoj nastavi.

Baza podataka projekta SMEB je predviđena kao fleksibilan i besplatan alat koji će lako biti ažuriran, poboljšavan i revidiran i koji će dati svim akterima jasnu sliku o potražnji za praktičnom nastavom u ciljanim područjima, ističući mogućnosti i potrebe različitih aktera. To će olakšati kontakte između malih i srednjih preduzeća i škola u cilju identifikacije najprikladnijih, odgovarajućih i razvojnih zajedničkih puteva praktične nastave.

Alat je dizajniran tako da zadovolji specifične potrebe aktera prisutnih u lokalnim područjima, ali njegov potencijal dozvoljava da se on prilagodi i primjeni u nacionalnom i međunarodnom kontekstu.

www.prakticnanastava.com